Zobraziť menu
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VOP internetového obchodu www.korako.sk

Článok I.

Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu WWW.KORAKO.SK

Obchodné meno: KORAKO plus, s. r. o.
Právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19923/R
Sídlo: Bielická č.369, 958 04 Partizánske
č.účtu v tvare IBAN: SK87 7500 0000 0040 1488 4546
IČO: 43959954 
DIČ: 2022580813
IČ DPH: SK2022580813
e-mail: korakoplus@gmail.com
tel.: +421 915 977 179
 

» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá  odoslala objednávku z internetového obchodu www.korako.sk, ktorá bola spracovaná systémom internetového obchodu www.korako.sk 

» tovar - produkty v ponuke internetového obchodu www.korako.sk 

» objednávka - odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 

Článok II.

Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu WWW.KORAKO.SK. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde telefonickým alebo e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu WWW.KORAKO.SK, emailom na adresu: korakoplus@gmail.com. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho. 

Článok III.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu bezodkladne písomne emailom na korakoplus@gmail.com, alebo poštou na adresu predávajúceho.
» Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu predávajúceho ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku) a spolu s kópiou daňového dokladu a číslom účtu pre vrátenie peňazí.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť si tu.

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom a pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru 5% o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 5% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosti uvedenú v Článku III. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Článok IV.

Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne. Termín vybavenia objednávky tovaru na sklade je obvykle do 2 pracovných dní od jej potvrdenia. Pri vybavení objednávky, ktorá nie je na sklade je obvyklá dodacia lehota 4 týždne od potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. V prípade nákupu cez veľkoobchod sa môže stať, že množstvo objednaného tovaru prekročí počet skladových zásob, v tom prípade bude predávajúci kupujúceho kontaktovať za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej služby. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške10 € (slovom desať eur) v prípade, že kupujúci uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol,  následkom čoho bol tovar vrátený späť predávajúcemu alebo ak bol kupujúci vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

c) Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade.

d) Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

e) Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Článok V.

Kúpna cena, poplatky za prepravu

a) Kúpna cena: Ceny produktov uvedené na stránkach www.korako.sk platia výhradne pre nákup produktov z internetovej stránky www.korako.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platvnú v čase objednania tovaru.

b) Spôsob platby za tovar:

Platba: Na dobierku

Platba vopred na účet

c) Spôsob dopravy tovaru resp. odberu:

Doprava: Kuriérska služba – 0,00 €

Osobný odber – 0,00 €

Garantované doručenie na dodaciu adresu je uvedené v článku IV. Dodacie podmienky.

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky kupujúceho.

Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom predávajúci tieto osobné údaje okamžite vymaže zo svojej databázy. 

Článok VII.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na korakoplus@gmail.com. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

 

V Partizánskom, dňa 18. 1. 2016

Rudolf Kováčik
konateľ spoločnosti