Zobraziť menu
Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

Spoločnosť Korako plus, s. r. o., so sídlom Bielická 369, 958 04 Partizánske (ďalej len „predávajúci“) v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva tento reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v internetovom obchode www.korako.sk . Kupujúcim je spotrebiteľ alebo fyzická/právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru (ďalej len „kupujúci“).

Záručné podmienky

Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ide o obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje kvalitatívne, úžitkové a estetické parametre. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady. Vadou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania. Záruka sa nevzťahuje na:

-          opotrebovanosť výrobku, ktorá vznikla  v súvislosti s jeho bežným používaním,
-          úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby,
-          vady,  pre ktoré bola znížená cena výrobku.

Reklamačné konanie

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho bez zbytočného odkladu. Tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho a to osobne alebo prostredníctvom pošty do sídla firmy Korako plus s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. 

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, je predávajúci povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci opravu alebo výmenu tovaru, prípadne vrátenie kúpnej ceny a to vždy po vzájomnej dohode s kupujúcim, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením. Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar, ktorý je kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Pokiaľ dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu, uznáva sa len výrobná vada. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie. 

Postup pri vybavovaní reklamácie

 A. priamo v sídle firmy - Bielická 369, 958 04 Partizánske:

1. Kupujúci spolu s reklamovaným výrobkom predloží:

a) potvrdenie o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;

2. Predávajúci spíše reklamačný protokol, v ktorom uvedie:

a) meno a adresu kupujúceho;
b) číslo objednávky, názov produktu, jeho kód a cenu, dátum zakúpenia výrobku, resp. jeho prevzatia/ vybavenia objednávky;
c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia;
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru.

Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

3. Originál reklamačného listu dostane kupujúci, kópia ostáva predávajúcemu.

 B. prostredníctvom pošty:

K výrobku pribaľte vyplnený reklamačný formulár (na stiahnutie). Tovar neposielajte na dobierku, balík Vám bude vrátený.

Spôsoby riešenia reklamácie

1. Ak ide o vadu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.

2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné vadu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:

a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo
b) vrátiť peniaze kupujúcemu na jeho bankový účet, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak 
- vadu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu, 
- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná vada u toho istého výrobku,
- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a s kupujúcim
nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.

Pri opodstatnenej reklamácii a dohode o vrátení kúpnej ceny sú peniaze poukazované do 15 pracovných dní. Pri vrátení celej objednávky vzniká kupujúcemu nárok aj na vrátenie poštovného (pokiaľ ho reálne pri danej objednávke zaplatil).

3. Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah vád reklamovaného tovaru.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.korako.sk.

Korako plus, s. r. o. si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo aktualizovať.